Пратите нас:

ПОНУЂАЧИ УСПЕШНО САВЛАДАЛИ ПРЕПРЕКЕ НОВОГ ПОРТАЛА

   Обавештавамо све актере у поступцима јавних набавки да су се чланови Удружења „Понуђачи Србије" успешно обучили да поднесу понуду путем новог портала јавних набавки, да су се упознали са критеријумима за квалитативни избор привредних субјеката, начином доказивања услова, роковима, праговима и најчешћим недоумицама и препрекама које је нови Закон донео. У томе су им помогли стручни консултанти Удружења, Станица Радовић и Јасмина Марковић из...

 

Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки јe стручно, невладино, непрофитно удружење основано на неодређено време ради остваривања циљева и права  у поступцима јавних набавки и заштити интересе понуђача Србије уз поштовање принципа законитости, ефикасности и транспарентности јавних набавки.

Оснивачка скупштина удружења је одржана 09. децембра 2010. године и тај дан се бележи као дан Удружења ,, Понуђачи Србије", а уједно је и светски дан борбе против корупције.

Визија Удружења

Да Удружење постане институционални партнер у борби за унапређење система јавних набавки, кроз унапређење конкуренције, сузбијање корупције и уштеду буџетских средстава.

Мисија Удружења

Заштита интереса понуђача и јавног интереса у поступцима јавних набавки.

Циљеви Удружења

Удружење се оснива као слободно и самостално ради остваривања следећих циљева:

 • Рационално отклањање недостатака у поступцима јавних набавки;
 • Унапређење транспарентности и одговорности у поступцима јавних набавки;
 • Креирање тржишних услова за спровођење поступка јавних набавки;
 • Унапређење квалитета понуда;
 • Стварање услова за већу конкурентност и стварање тржишне и фер конкуренције;
 • Заштите права понуђача у поступцима јавних набавки;
 • Организација едукације понуђача ( семинари, радионице и сл);
 • Стручно образовање и усавршавање чланова Удружења;
 • Заједничко промотивно представљање понуђача наручиоцима (презентације, сајмови и слично);
 • Цивилна контрола јавности и трошења јавних средстава;
 • Усклађивање правних прописа у поступцима јавних набавки са законодавством Европске Уније, као и примена позитивне праксе и искуства западно-европских земаља у циљу креирања здравих тржишних услова.

 

Удружење на захтев својих чланова, али и самоиницијативно пише дописе министарствима, Управи за јавне набавке, Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки и свим другим надлежним институцијама и по добијању одговора обавештава своје чланове.

 

Удружење "Понуђачи Србије" подноси наручиоцима Захтеве за измену конкурсне документације у циљу заштите законитости поступка јавне набавке, уколико је конкурсна документација припремљена на начин да ограничава конкуренцију и дискриминише понуђаче.

 

Удружење "Понуђачи Србије" у својству Грађанског надзорника подноси Захтеве за заштиту права, уколико је повређена законитост поступка предметне јавне набавке.

 

 Удружење одржава семинаре и радионица на територији целе Србије. За учешће на тим семинарима и радионицама сви наши чланови оствајују значајан попуст за учешће до 50%.

 

Питања са одговорима са наших семинара и радионица без обзира на то да ли су чланови присуствовали добијају на мејл.

 

Уколико чланови имају било какав проблем у поступку јавне набавке или им је потребан савет могу упутити питања мејл на адресу  ponudjacisrbije@gmail.com и jovanaponudjacisrbije@gmail.com  Тим наших стручних консултанатана ће вам одговорити потпуно бесплатно.

 

Права чланова су да равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења, да  непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења, да бира и буде биран у органе Удружења, да  буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

 

Обавезе члана су  да  активно доприносе остваривању циљева Удружења, да  учествују, у складу са интересовањем  у активностима Удружења,   да редовно плаћају чланарину,да  учествују солидарно у штети која је учињена Удружењу, осим ако је у поступку доношења одлуке која је штету проузроковала, своје мишЉење издвојио у записнику, да  обавЉају друге послове које му повери Управни одбор.

 

Висина чланарине на годишњем нивоу износи: 50 евра у динарској противвредност према средњем курсу НБС на дан уплате за физичка лица и  150 евра у динарској противвредности за привредна друштва и предузетнике.