Пратите нас:

Неуобичајено ниска понуда

    Приликом подношења понуда у поступцима јавних набавки понуђачи често долазе у ситуацију да понуде цену за коју наручиоци сматрају према својим истраживањима тржишта да су неуобичајено ниске, а самим тим и неприхватљиве за дати поступак јавне набавке за који су расписали конкурсну документацију. Међутим, овде се поставља питање на који начин наручиоци спроводе поступак истраживања тржишних цена и који су то услови на основу којих они...

 

Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки јe стручно, невладино, непрофитно удружење основано на неодређено време ради остваривања циљева и права  у поступцима јавних набавки и заштити интересе понуђача Србије уз поштовање принципа законитости, ефикасности и транспарентности јавних набавки.

Оснивачка скупштина удружења је одржана 09. децембра 2010. године и тај дан се бележи као дан Удружења ,, Понуђачи Србије", а уједно је и светски дан борбе против корупције.

Визија Удружења

Да Удружење постане институционални партнер у борби за унапређење система јавних набавки, кроз унапређење конкуренције, сузбијање корупције и уштеду буџетских средстава.

Мисија Удружења

Заштита интереса понуђача и јавног интереса у поступцима јавних набавки.

Циљеви Удружења

Удружење се оснива као слободно и самостално ради остваривања следећих циљева:

 • Рационално отклањање недостатака у поступцима јавних набавки;
 • Унапређење транспарентности и одговорности у поступцима јавних набавки;
 • Креирање тржишних услова за спровођење поступка јавних набавки;
 • Унапређење квалитета понуда;
 • Стварање услова за већу конкурентност и стварање тржишне и фер конкуренције;
 • Заштите права понуђача у поступцима јавних набавки;
 • Организација едукације понуђача ( семинари, радионице и сл);
 • Стручно образовање и усавршавање чланова Удружења;
 • Заједничко промотивно представљање понуђача наручиоцима (презентације, сајмови и слично);
 • Цивилна контрола јавности и трошења јавних средстава;
 • Усклађивање правних прописа у поступцима јавних набавки са законодавством Европске Уније, као и примена позитивне праксе и искуства западно-европских земаља у циљу креирања здравих тржишних услова.

 

Удружење на захтев својих чланова, али и самоиницијативно пише дописе министарствима, Управи за јавне набавке, Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки и свим другим надлежним институцијама и по добијању одговора обавештава своје чланове.

 

Удружење "Понуђачи Србије" подноси наручиоцима Захтеве за измену конкурсне документације у циљу заштите законитости поступка јавне набавке, уколико је конкурсна документација припремљена на начин да ограничава конкуренцију и дискриминише понуђаче.

 

Удружење "Понуђачи Србије" у својству Грађанског надзорника подноси Захтеве за заштиту права, уколико је повређена законитост поступка предметне јавне набавке.

 

 Удружење одржава семинаре и радионица на територији целе Србије. За учешће на тим семинарима и радионицама сви наши чланови оствајују значајан попуст за учешће до 50%.

 

Питања са одговорима са наших семинара и радионица без обзира на то да ли су чланови присуствовали добијају на мејл.

 

Уколико чланови имају било какав проблем у поступку јавне набавке или им је потребан савет могу упутити питања мејл на адресу  ponudjacisrbije@gmail.com и draganaponudjacisrbije@gmail.com  Тим наших стручних консултанатана ће вам одговорити потпуно бесплатно.

 

Права чланова су да равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења, да  непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења, да бира и буде биран у органе Удружења, да  буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

 

Обавезе члана су  да  активно доприносе остваривању циљева Удружења, да  учествују, у складу са интересовањем  у активностима Удружења,   да редовно плаћају чланарину,да  учествују солидарно у штети која је учињена Удружењу, осим ако је у поступку доношења одлуке која је штету проузроковала, своје мишЉење издвојио у записнику, да  обавЉају друге послове које му повери Управни одбор.

 

Висина чланарине на годишњем нивоу износи: 50 евра у динарској противвредност према средњем курсу НБС на дан уплате за физичка лица и  150 евра у динарској противвредности за привредна друштва и предузетнике.