Пратите нас:

Чланарина

Удружење у име и за рачун својих чланова поставља питања  Министарствима, и по добијању одговора обавештава своје чланове бесплатно,(таксе у Министарствима за мишљење се крећу од 10.000-60.000 динара)

Удружење одржава семинаре и радионица на територији целе Србије два пута месечно. За учешће на тим семинарима и радионицама сви наши чланови оствајују значајан попуст за учешће до 50%.

Питања са одговорима са наших семинара и радионица без обзира на то да ли су чланови присуствовали добијају на мејл.

Уколико чланови имају било какав проблем у поступку јавне набавке или им је потребан савет могу упутити питања мејл на адресу  ponudjacisrbije@gmail.com. Тим наших стручних консултанатана ће вам одговорити потпуно бесплатно.

Права чланова су да равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења, да  непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења, да бира и буде биран у органе Удружења, да  буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

Обавезе члана су  да  активно доприносе остваривању циљева Удружења, да  учествују, у складу са интересовањем  у активностима Удружења,   да редовно плаћају чланарину,да  учествују солидарно у штети која је учињена Удружењу, осим ако је у поступку доношења одлуке која је штету проузроковала, своје мишЉење издвојио у записнику, да  обавЉају друге послове које му повери Управни одбор.

Висина чланарине на годишњем нивоу износи: 50 еура у динарској противвредности према средњем курсу НБС на дан слања профактуре за физичка лица и 150 еура у динарској противвредности за привредна друштва и предузетнике.