Пратите нас:

 УСПЕХ У ЈАВНИМ НАБАВКАМА НИЈЕ САМО САН,

УВЕРИТЕ СЕ У ТО

ПОСТАНИТЕ НАШ ЧЛАН !

 

   Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки је једино Удружење на нивоу Републике Србије које заступа интересе понуђача и јавни интерес у поступцима јавних набавки.

 Кратак опис повољности наших чланова и активности Удружења:

 • Бесплатне консултације са стручним тимом Удружења.
 • Свакодневно информисање чланова о актуелностима у пракси јавних набавки.
 • Подношење Захтева за измену конкурсне документације у циљу заштите законитости поступка у име чланова Удружења и самоиницијативно.
 • Обраћање надлежним органима и организацијама за давање мишљења - заузимање става у вези са проблемом насталим у пракси.
 • Организација едукативних семинара и радионица широм Србије. За чланове Удружења и до 50% попуста на котизацију.
 • Обављање послова Грађанског надзорника.
 • Креирање предлога мера за унапређење система јавних набавки у Србији.
 • Истраживање примене Закона о јавним набавкама и Анализа конкурентности поступака јавних набавки.
 • Конкурисање на Пројектима и Програмима
 1. Успешна Реализација Програма „Мониторинг јавних набавки – већа конкуренција, већа уштеда буџета" , „Мониторинг јавних набавки – Добра пракса, успешне одлуке" и „Мониторинг јавних набавки – Шта доноси нови Закон о јавним набавкама", који су подржани од стране града Крагујевца
 2. Удружење је партнерска организација на Пројекту јавно – приватног дијалога који спроводи NALED (Национална алијанса за локални економски развој) са Републичким секретаријатом за  јавне политике, а финансира USAID (Америчка агенција за међународни развој).
 3. Спровођење Пројекта „Механизми за унапређење конкуренције у јавним набавкама у процесу приступања ЕУ" који финансира ЕУ.
 4. Спровођење Програма „Мониторинг јавних набавки – Механизми за унапређење конкуренције", уз подршку града Крагујевца
 • Чланарина за годину дана ( пример: уколико је уплата извршена 17. јануара 2020. године, чланарина важи до 17. јануара 2021. године)  у динарској противвредности по средњем курсу НБС износи 150 евра за привредна друштва и предузетнике.
 • Све што треба да урадите је да попуните приступницу на сајту Удружења или нам пошаљете податке путем мејла.

 

ПРИДРУЖИТЕ НАМ СЕ У ОСТВАРЕЊУ ЗАЈЕДНИЧКИХ ЦИЉЕВА !

         Попуните форму за приступање. 

- Образац приступнице

- Статут Удружења

Приступница

Пријавни лист послати на Е-маил: ponudjacisrbije@gmail.com

Поднет је захтев за промену процедуре Вишем суду у Београду-посебно одељење

Законом о јавним набавкама прописано је да понуђачи доказују испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке достављањем извода/уверења из казнене евиденције са аспекта надлежности за правно лице у законског заступника "2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;".