Пратите нас:

 УДРУЖЕНИ СНАЖНИ СВИ ПОНУЂАЧИ ПОДЈЕДНАКО ВАЖНИ !

Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки Вас позива да се прикључите нашој заједници и постанете члан Удружења. Удружење је једино на нивоу Републике Србије које заступа интересе понуђача и јавни интерес у поступцима јавних набавки, непрофитна смо и невладина, пословна организација, чији је основни циљ заштита интереса понуђача уз поштовање принципа законитости, ефикасности и транспарентности.
Тежимо ка томе да се сузбије ненаменско трошење буџетских средстава и отклоне недостаци
у поступцима јавних набавки.

Повољности наших чланова:

- Бесплатне консултације са стручним тимом Удружења.
Чланови Удружења имају апсолутно право и слободу да путем Email-а или контакт телефона поставе било које питање из области јавних набавки или било које правно питање, а такође имају и апсолутну сигурност да ће одговор добити у најкраћем року.
- Свакодневно информисање чланова о актуелностима у пракси јавних набавки.
Настојимо да чланове редовно информишемо о актуелностима из јавних набавки и пракси Републичке комисије.
- Обраћање надлежним органима и организацијама за давање мишљења - заузимање става у вези са проблемом насталим у пракси у циљу заштите законитости.
(Удружење на захтев својих чланова, али и самоиницијативно обраћа министарствима, Канцеларији за јавне набавке, Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки и свим другим надлежним институцијама и по добијању одговора обавештава своје чланове)

- Организација едукативних семинара и радионица широм Србије. За чланове Удружења и до 50% попуста на котизацију.
- Креирање предлога мера за унапређење система јавних набавки у Србији.
- Истраживање примене Закона о јавним набавкама и Анализа конкурентности поступака јавних набавки.

Удружење подноси предлоге амандмана на одредбе Закона о јавним набавкама, а такође смо подносили захтеве за оцену уставности појединих одредби Закона.
Ово су само неке од активности нашег Удружења, а свакако је најзначајнија заштита интереса и права понуђача.

Чланарина за годину дана ( пример: уколико је уплата извршена 17. јануара 2021. године, чланарина важи до 17. јануара 2022. године) у динарској противвредности по средњем курсу НБС износи, 150 евра за привредна друштва и предузетнике (што на месечном нивоу износи 12,5 евра).
Све што треба да урадите је да попуните приступницу на сајту Удружења или да нам пошаљете податке путем мејла.

ПРИДРУЖИТЕ НАМ СЕ У ОСТВАРЕЊУ ЗАЈЕДНИЧКИХ ЦИЉЕВА !

         Попуните форму за приступање. 

- Образац приступнице

- Статут Удружења

Приступница

Пријавни лист послати на Е-маил: ponudjacisrbije@gmail.com

Поднет је захтев за промену процедуре Вишем суду у Београду-посебно одељење

Законом о јавним набавкама прописано је да понуђачи доказују испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке достављањем извода/уверења из казнене евиденције са аспекта надлежности за правно лице у законског заступника "2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;".