Пратите нас:

Прописи

 

Кликом на слику отворићете линк који ће Вам омогућити да прочитате понуђене законе и правилнике


   

 Подзаконски акти који су усклађени са новим Законом о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 91/2019")

 Правилници који су усклађени са одредбама ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ( Сл. гласник бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

ПРАВИЛНИК о форми и садржини плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки

ПРАВИЛНИК о садржини извештаja о јавним набавкама и начину вођења евиденције о јавним набавкама

ПРАВИЛНИК о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова

ПРАВИЛНИК о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла

ПРАВИЛНИК о грађанском надзорнику

ПРАВИЛНИК о форми и садржини захтева за мишљење о основаности примене преговарачког поступка