Пратите нас:

Прописи

 

Кликом на слику отворићете линк који ће Вам омогућити да прочитате понуђене законе и правилнике


   

 

 Правилници који су усклађени са одредбама Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

- ПРАВИЛНИК о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова

Правилници за Закон о јавним набавкама:

ПРАВИЛНИК о форми и садржини плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки
ПРАВИЛНИК о садржини извештаja о јавним набавкама и начину вођења евиденције о јавним
набавкама
ПРАВИЛНИК о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова
ПРАВИЛНИК о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла
ПРАВИЛНИК о грађанском надзорнику
ПРАВИЛНИК о форми и садржини захтева за мишљење о основаности примене преговарачког
поступка