Пратите нас:

АКТИВНА ЛЕГИТИМАЦИЈА – ПОНУЂЕНА ЦЕНА ИЗНАД ПРОЦЕЊЕНЕ ВРЕДНОСТИ

   Све чешћа је пракса да Републичка комисија приликом одлучивања одбија захтеве за заштиту права због недостатка активне легитимације подносиоца захтева, иако је понуда изабраног понуђача неприхватљива.  Велики проблем је настао од када је активна легитимација чланом 148. ЗЈН сужена и подношење захтева за заштиту права омогућено само понуђачу који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог Закона. Одредбама члана 3. Закона о јавним набавкама нису уређени појмови „интерес за доделу уговора",  „претрпљена штета због поступања наручиоца" те их орган управе тумачи од случаја до случаја. Такође, често се дешава да Републичка комисија за заштиту права по истој или сличној правној ствари доноси различите одлуке.

ПРОБЛЕМ СА РЕФЕРЕНЦАМА ЧЛАНОВА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

   Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки обратило се Управи за јавне набавке и Републичкој комисији за заштиту права, у име свих чланова Удружења, али и на иницијативу понуђача из целе Србије, захтевом за објављивање......

РОКОВИ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ И АУТОРИЗАЦИЈА ПРОИЗВОЂАЧА

  У поступку јавне набавке мале вредности, због кратких рокова, понуђачи су често онемогућени да заштите своја права. Услов за стицање активне легитимације приликом подношења Захтева за заштиту права на садржину конкурсне документације је......

ДОДАТНИ УСЛОВ ПОСЛОВНОГ КАПАЦИТЕТА - СЕРТИФИКОВАНИ СИСТЕМ УПРАВЉАЊА КВАЛИТЕТОМ

 У поступцима јавних набавки прописивање додатних услова има за циљ доказивање способности понуђача да, с обзиром на карактеристике сваког конкретног предмета јавне набавке, у истој учествује. Важно је да понуђач докаже да располаже са довољно......

УКАЗИВАЊЕ НАРУЧИОЦУ НА НЕДОСТАТКЕ

   Један од основних циљева Пословног удружења „Понуђачи Србије" јесте заштита интереса понуђача и јавног интереса  у поступцима јавних набавки.  Уколико конкурсна документација није припремљена у складу са Законом о јавним набавкама и уколико су......

УГОВОР О ДЕЛУ НИЈЕ ВАЛИДАН ДОКАЗ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА

   У најновијој пракси Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки заузела је став да Уговор о делу не може бити валидан доказ кадровског капацитета са аспекта Закона о раду, нарочито за одговорне извођаче радова и лица са......