Пратите нас:

Важност обављања комуникације путем Портала јавних набавки

    Применом новог Закона о јавним набавкама јасно је прецизиран начин на који се обавља комуникација између наручиоца и понуђача у поступцима јавних набавки. Портал јавних набавки је креиран како би омогућио учесницима у поступцима јавних набавки да на бржи и ефикаснији начин обављају комуникацију и размењују неопходну документацију као и огласе у оквиру исте. Општим одредбама ЗЈН које се односе на комуникацију у поступку јавне набавке чланом 44. Јасно је прецизирано да се комуникација између наручиоца и понуђача обавља путем Портала јавних набавки, односно путем поште, курирске службе и електронским путем- слањем електронске поште, у складу са одредбама овог закона.

Значај Изјаве за квалитативни избор привредног субјекта

   Од почетка примене новог Закона о јавним набавкама једна од значајнијих новина јесте припрема електронске понуде и достављање Изјаве о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, која представља саставни део......

Неуобичајено ниска понуда

    Приликом подношења понуда у поступцима јавних набавки понуђачи често долазе у ситуацију да понуде цену за коју наручиоци сматрају према својим истраживањима тржишта да су неуобичајено ниске, а самим тим и неприхватљиве за дати поступак јавне......

Услов који није могуће доказати преко подизвођача

   У циљу отклањања нејасноћа по питању доказивања услова из конкурсне документације у протеклом периоду су нам се јављали понуђачи са сличним питањима, а која су се углавном односила на поступак доказивања испуњености услова за обављање......

ЈЕДНА ИЛИ ДВЕ ТАКСЕ ЗА ЗЗП ?

Поступак заштите права прате одређени елементи који чине да пре свега поднети захтев за заштиту права од стране подносиоца буде уредно достављен наручиоцу и Републичкој комисији. Полазна тачка од које се проверава уредно поднет захтев за заштиту......

ЗНАЧАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРИПРЕМУ Е- ПОНУДЕ

Свакодневним праћењем Решења Републичке комисије, консултанти Удружења извели су закључак да Републичка комисија приликом одлучивања у поступцима заштите права, а након донете одлуке наручиоца, посебну пажњу придаје садржини конкурсне документације....