Пратите нас:

ПРИМЕНА ЧЛАНА 149. СТАВ 4. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

   Чланом 149. Ставом 4. Закона о јавним набавкама прописано је „Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда." Наведена одредба Закона о јавним набавкама уведена је како наручилац не би могао да избегне одговорност за своје незаконите поступке након истека рока за заштиту права. На пример, уколико наручилац у законском року од три дана не објави одговоре на питања која су му достављена шест дана пре истека рока за подношење понуда може се поднети благовремени захтев за заштиту права. Уколико је наручилац у отвореном поступку изменио конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, што је од утицаја на припрему прихватљивих понуда (нпр тражи додатне референце), а не продужи рок за отварање понуда, може се поднети захтев за заштиту права иако је преостало мање од седам дана до истека рока за подношење понуда...  

ЗАШТИТА ЗАКОНИТОСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

   Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки наставља са добром праксом указивања наручиоцима на недостатке у конкурсној документацији, у циљу заштите законитости поступка конкретне јавне набавке. Главни циљ Удружења понуђача......

РАЗЛОЗИ ЗА ОБУСТАВУ ПОСТУПКА

   Економично и ефикасно спровођење поступка јавних набавки основна је обавеза наручилаца, али је и мера корисности поступака јавних набавки које наручиоци спроводе и успешности читавог система јавних набавки. У пракси се често дешава да......

РАЗМЕНА ИСКУСТВА ПО АКТУЕЛНОЈ ПРАКСИ

   Пословно удружење понуђача Србије је увек у току са актуелном праксом у поступцима јавних набавки. Анализа практичних примера и Решења Републичке комисије омогућује нам да утврдимо да у свим фазама поступка јавне набавке постоје поступања......

ДА ЛИ ПОСТОЈИ ИДЕНТИЧНОСТ ИЗМЕЂУ ПРЕПОРУЧЕНЕ ПОШИЉКЕ И „POST EXPRESS-A?!

    У пракси се дешава да Захтев за заштиту права буде одбачен закључком као неблаговремен јер је послат брзом поштом, како од стране наручиоца тао и од стране Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки. По наведеном питању......

НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА ТОКОМ ЈАНУАРА

Стручни тим Удружења свакодневно одговара на питања чланова из различитих области. Одговоре на најчешће постављана питања током јануара издвојићемо у тексту испод: 1. Да ли додатни услов техничког капацитета можемо доказати преко......