Пратите нас:

ДА ЛИ ПОСТОЈИ ИДЕНТИЧНОСТ ИЗМЕЂУ ПРЕПОРУЧЕНЕ ПОШИЉКЕ И „POST EXPRESS-A?!

    У пракси се дешава да Захтев за заштиту права буде одбачен закључком као неблаговремен јер је послат брзом поштом, како од стране наручиоца тао и од стране Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки. По наведеном питању Управни суд донео је Пресуду број 16 У 8613/14 у којој је заузео јасан и недвосмислен став да се „Post Express" сматра услугом додате вредности и користи се за уручење регистрованих пошиљака, па и препоручене пошиљке која се сматра регистрованом пошиљком.Дакле, став Управног суда је да је слање захтева за заштиту права брзом поштом изједначено са слањем препорученом пошиљком.Проблем у пракси и даље постоји јер Републичка комисија за заштиту права не поступа по пресудама Управног суда. У Закључку број 4-00-994/2017 заузима став да не постоји идентичност препоручене и пошиљке и курирских услуга, иако и препоручена поштанска пошиљка као и пошиљка која се примаоцу уручује путем курирског сервиса имају статус регистрованих поштанских пошиљки чији је појам дефинисан одредбом члана 2. Став 1. Правилника о општим условима за обављање поштанских...

НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА ТОКОМ ЈАНУАРА

Стручни тим Удружења свакодневно одговара на питања чланова из различитих области. Одговоре на најчешће постављана питања током јануара издвојићемо у тексту испод: 1. Да ли додатни услов техничког капацитета можемо доказати преко......

АКТИВНА ЛЕГИТИМАЦИЈА – ПОНУЂЕНА ЦЕНА ИЗНАД ПРОЦЕЊЕНЕ ВРЕДНОСТИ

   Све чешћа је пракса да Републичка комисија приликом одлучивања одбија захтеве за заштиту права због недостатка активне легитимације подносиоца захтева, иако је понуда изабраног понуђача неприхватљива.  Велики проблем је настао од када је......

ПРОБЛЕМ СА РЕФЕРЕНЦАМА ЧЛАНОВА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

   Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки обратило се Управи за јавне набавке и Републичкој комисији за заштиту права, у име свих чланова Удружења, али и на иницијативу понуђача из целе Србије, захтевом за објављивање......

РОКОВИ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ И АУТОРИЗАЦИЈА ПРОИЗВОЂАЧА

  У поступку јавне набавке мале вредности, због кратких рокова, понуђачи су често онемогућени да заштите своја права. Услов за стицање активне легитимације приликом подношења Захтева за заштиту права на садржину конкурсне документације је......

ДОДАТНИ УСЛОВ ПОСЛОВНОГ КАПАЦИТЕТА - СЕРТИФИКОВАНИ СИСТЕМ УПРАВЉАЊА КВАЛИТЕТОМ

 У поступцима јавних набавки прописивање додатних услова има за циљ доказивање способности понуђача да, с обзиром на карактеристике сваког конкретног предмета јавне набавке, у истој учествује. Важно је да понуђач докаже да располаже са довољно......