Пратите нас:

ШТА ДОНОСИ НОВА ПРАКСА РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ?

  Подносилац захтева је покренуо поступак заштите права поводом поступања наручиоца у вези са спровођењем предметног поступка јавне набавке, а у делу стручне оцене понуда након донете Одлуке о додели уговора У поднетом захтеву за заштиту права, подносилац захтева је указао: - Да је ради лакшег упоређивања техничке спецификације са спецификацијама траженим у позиву, без налога наручиоца означио спецификације које подржава одређено добро, а које одговарају карактеристикама траженим у јавном позиву, али да је омашком приликом означавања карактеристика маркирао вредности које не одговарају захтеваним.  

ИНТЕНЗИТЕТ КОНКУРЕНЦИЈЕ У ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У оквиру пројекта „Механизми за заштиту конкуренције у јавним набавкама у процесу приступања ЕУ" , који се финансира из средстава пројекта "Припреми се за учешће", а који подржава Делегација Европске уније у Србији, Удружење „Понуђачи Србије"......

РАЗМЕНА ИНФОРМАЦИЈА ТОКОМ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Имајући у виду насталу ванредну ситуацију изазвану вирусом COVID 19 Удружење "Понуђачи Србије" одлучило је да на овој страници размењујемо актуелне информације у поступцима јавних набавки. Испод овог текста, у делу Comments можете писати......

ПОВРЕДА КОНКУРЕНЦИЈЕ У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ

     У оквиру пројекта „Механизми за заштиту конкуренције у јавним набавкама у процесу приступања ЕУ" , који се финансира из средстава пројекта "Припреми се за учешће" (пун назив пројекта: Јачање капацитета организација цивилног друштва за......

ШТА НАМ ДОНОСИ НОВИ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

   Нови Закон о јавним набавкама биће усвојен до краја ове године. Једна од најзначајнијих последица примене новог Закона о јавним набавкама биће поједностављивање поступака у области јавних набавки, смањење административног оптерећења и за......

ПРИМЕНА ЧЛАНА 149. СТАВ 4. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

   Чланом 149. Ставом 4. Закона о јавним набавкама прописано је „Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се благовременим......

ЗАШТИТА ЗАКОНИТОСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

   Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки наставља са добром праксом указивања наручиоцима на недостатке у конкурсној документацији, у циљу заштите законитости поступка конкретне јавне набавке. Главни циљ Удружења понуђача......