Пратите нас:

ШТА ДОНОСИ НОВА ПРАКСА РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ?

  Подносилац захтева је покренуо поступак заштите права поводом поступања наручиоца у вези са спровођењем предметног поступка јавне набавке, а у делу стручне оцене понуда након донете Одлуке о додели уговора У поднетом захтеву за заштиту права, подносилац захтева је указао: - Да је ради лакшег упоређивања техничке спецификације са спецификацијама траженим у позиву, без налога наручиоца означио спецификације које подржава одређено добро, а које одговарају карактеристикама траженим у јавном позиву, али да је омашком приликом означавања карактеристика маркирао вредности које не одговарају захтеваним.  

РАЗЛОЗИ ЗА ОБУСТАВУ ПОСТУПКА

   Економично и ефикасно спровођење поступка јавних набавки основна је обавеза наручилаца, али је и мера корисности поступака јавних набавки које наручиоци спроводе и успешности читавог система јавних набавки. У пракси се често дешава да......

РАЗМЕНА ИСКУСТВА ПО АКТУЕЛНОЈ ПРАКСИ

   Пословно удружење понуђача Србије је увек у току са актуелном праксом у поступцима јавних набавки. Анализа практичних примера и Решења Републичке комисије омогућује нам да утврдимо да у свим фазама поступка јавне набавке постоје поступања......

ДА ЛИ ПОСТОЈИ ИДЕНТИЧНОСТ ИЗМЕЂУ ПРЕПОРУЧЕНЕ ПОШИЉКЕ И „POST EXPRESS-A?!

    У пракси се дешава да Захтев за заштиту права буде одбачен закључком као неблаговремен јер је послат брзом поштом, како од стране наручиоца тао и од стране Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки. По наведеном питању......

НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА ТОКОМ ЈАНУАРА

Стручни тим Удружења свакодневно одговара на питања чланова из различитих области. Одговоре на најчешће постављана питања током јануара издвојићемо у тексту испод: 1. Да ли додатни услов техничког капацитета можемо доказати преко......

АКТИВНА ЛЕГИТИМАЦИЈА – ПОНУЂЕНА ЦЕНА ИЗНАД ПРОЦЕЊЕНЕ ВРЕДНОСТИ

   Све чешћа је пракса да Републичка комисија приликом одлучивања одбија захтеве за заштиту права због недостатка активне легитимације подносиоца захтева, иако је понуда изабраног понуђача неприхватљива.  Велики проблем је настао од када је......

ПРОБЛЕМ СА РЕФЕРЕНЦАМА ЧЛАНОВА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

   Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки обратило се Управи за јавне набавке и Републичкој комисији за заштиту права, у име свих чланова Удружења, али и на иницијативу понуђача из целе Србије, захтевом за објављивање......