Пратите нас:

ШТА ДОНОСИ НОВА ПРАКСА РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ?

  Подносилац захтева је покренуо поступак заштите права поводом поступања наручиоца у вези са спровођењем предметног поступка јавне набавке, а у делу стручне оцене понуда након донете Одлуке о додели уговора У поднетом захтеву за заштиту права, подносилац захтева је указао: - Да је ради лакшег упоређивања техничке спецификације са спецификацијама траженим у позиву, без налога наручиоца означио спецификације које подржава одређено добро, а које одговарају карактеристикама траженим у јавном позиву, али да је омашком приликом означавања карактеристика маркирао вредности које не одговарају захтеваним.  

КРАТКИ РОКОВИ

Пример из праксе: Уколико наручилац у поступку јавне набавке мале вредности објави Одлуку о додели уговора у петак пред крај радног времена, понуђач Одлуку види у понедељак, истог дана пошаље наручиоцу Захтев за увид у документацију и наручилац......

СПОРНА МЕЈЛ АДРЕСА

   Уколико наручилац не омогући увид понуђачу који је захтев за увид послао на мејл адресу наручиоца, која није наведена у конкурсној документацији, а са које је наручилац послао захтев за додатним појашњењима понуђачу, да ли је наручилац......

НЕОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

   Изменама и допунама Закона о јавним набавкама, прописана je обавеза наручиоца да сву документацију која је у вези са предметним поступком јавне набавке објављује на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца. ...

Увећање броја предмета у Републичкој комисији

Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки објавила на свом сајту 09.01.2014. године, анализу постигнутих резултата Републичке комисије у претходном периоду, установљено је да се сваке године бележи  веома значајан пораст......