Пратите нас:

Важност обављања комуникације путем Портала јавних набавки

    Применом новог Закона о јавним набавкама јасно је прецизиран начин на који се обавља комуникација између наручиоца и понуђача у поступцима јавних набавки. Портал јавних набавки је креиран како би омогућио учесницима у поступцима јавних набавки да на бржи и ефикаснији начин обављају комуникацију и размењују неопходну документацију као и огласе у оквиру исте. Општим одредбама ЗЈН које се односе на комуникацију у поступку јавне набавке чланом 44. Јасно је прецизирано да се комуникација између наручиоца и понуђача обавља путем Портала јавних набавки, односно путем поште, курирске службе и електронским путем- слањем електронске поште, у складу са одредбама овог закона.

СПОРНА МЕЈЛ АДРЕСА

   Уколико наручилац не омогући увид понуђачу који је захтев за увид послао на мејл адресу наручиоца, која није наведена у конкурсној документацији, а са које је наручилац послао захтев за додатним појашњењима понуђачу, да ли је наручилац......

НЕОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

   Изменама и допунама Закона о јавним набавкама, прописана je обавеза наручиоца да сву документацију која је у вези са предметним поступком јавне набавке објављује на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца. ...

Увећање броја предмета у Републичкој комисији

Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки објавила на свом сајту 09.01.2014. године, анализу постигнутих резултата Републичке комисије у претходном периоду, установљено је да се сваке године бележи  веома значајан пораст......