Пратите нас:

Врешење стручне оцене понуда путем жреба

   У оквиру конкурсне документације наручилац дефинише критеријуме за доделу уговора углавном је тај критеријум цена. Међутим, поред цене као критеријума за доделу уговора, наручилац дефинише и резервне критеријуме како би на тај начин омогућио себи избор између два или више понуђача који понуде исту цену у конкретном поступку јавне набавке. У таквим ситуацијама као резервни критеријуми углавном се дефинишу начин и рок плаћања, рокови испоруке. Уколико наручиоцу пристигну понуде у којима су понуђачи понудили исте исте цене и рокове испорука, плаћања, тада наручиоци прописују да се избор најповољније понуде врши путем жреба.

Увећање броја предмета у Републичкој комисији

Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки објавила на свом сајту 09.01.2014. године, анализу постигнутих резултата Републичке комисије у претходном периоду, установљено је да се сваке године бележи  веома значајан пораст......