Пратите нас:

Казне за неизмирење обавеза

Усвојен је нови Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката, у циљу спречавања неизмирења новчаних обавеза, са применом од 31. марта 2013.године.
По новом закону:
Рок за измирење новчаних обавеза између привредних субјеката не може бити дужи од 60 дана. Дужник је у обавези да испоштује утврђени рок и да без опомене измири своју обавезу и у случајевима када не постоји писани уговор, није договорен рок или ако је уговорен дужи рок од рока који овај Закон предвиђа.

Измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама може се вршити и у року дужем од 60 дана, у случајевима када је је предвиђено плаћање у ратама и то најдуже до 90 дана, или уколико дужник достави банкарску гаранцију.

Ако је јавни сектор дужник, рок за измирење новчаних обавеза између јавног сектора и привредних субјеката не може бити дужи од 45 дана.

Изузетак, када се примењује рок дужи од предвиђеног, је уколико је дужник Републички фонд за здравствено осигурање или је корисник средстава Републичког фонда за здравствено осигурање и то најдуже до 90 дана. Поверилац има право да од дужника захтева плаћање накнаде за кашњење или плаћање затезне камате. Предвиђене су и новчане казне за неизмиривање новчане обавезе у роковима који су утврђени овим Законом.

Ово је значајан корак за пословање са мањим ризиком.