Пратите нас:

ОБАВЕШТЕЊЕ УПРАВЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

   Након што се Удружење „Понуђачи Србије" обратило надлежним органима и организацијама Молбом за хитно званично објављивање правила поступања у поступцима јавних набавки за време ванредног стања, Управа за јавне набавке објавила је  Обавештење у вези са спровођењем поступака јавних набавки у току ванредног стања. На основу објављеног обавештења сви учесници у поступцима јавних набавки у обавези су да током ванредног стања поступају у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, укључујући и рокове, поступак јавног отварања понуда, вршење увида у документацију...

   Уколико наручиоци нису у могућности да у складу са одредбама Закона о јавним набавкама наставе са спровођењем покренутих поступака јавних набавки, Управа је указала на могућност обуставе поступка у складу са чланом 109. став 2. ЗЈН. Ванредно стање се у смислу ове одредбе, може сматрати објективним и доказивим разлогом за обуставу поступка јавне набавке, а који се није могао предвидети у време покретања поступка и који онемогућава да се започети поступак оконча.

Препорука Управе за јавне набавке је да наручиоци, док траје ванредно стање, не покрећу нове поступке јавних набавки, све док се не стекну услови са потпуну примену одредаба ЗЈН.

ДЕТАЉАНО ОБАВЕШТЕЊЕ ПРОЧИТАЈЕ НА ЛИНКУ.

   На основу свега наведеног може се закључити да је наручиоцима остављено дискреционо право да сходно субјективним проценама, одлуче да ли ће наставити спровођење поступака, да ли ће их окончати, које ће поступке расписати, а које не, али да су том приликом у обавези да строго поштују све одредбе Закона о јавним набавкама.  Узимајући у обзир насталу ванредну ситуацију многи наручиоци морају наставити са радом и спроводити поступке јавних набавки, како би обезбедили несметано функционисање државних органа, организација и целокупне државе. Са друге стране поставља се питање како ће се поступци јавних набавки током ванредног стања спроводити у складу са Законом о јавним набавкама и како ће бити испоштована основна начела дефинисана Законом? Како ће понуђач из Новог Сада присуствовати отварању понуда у Нишу, а да не прекрши забрану кретања од 17 часова? На који начин ће сервисер из Београда отићи на југ Србије да изврши услугу сервисирања и реализује уговор, а да притом све то заврши до почетка полицијског часа? С обзиром да је забрањено окупљање више од петоро људи, како ће петочлана комисија спроводити јавно отварање понуда? Ако се отварање понуда врши без присуства представника понуђача крши се начело транспарентности поступка и такви поступци се поништавају у целини. На који начин ће понуђачи који припремају заједничке понуде са више чланова конзорцијума одржавати састанке, прикупљати и потписивати документацију? Да ли је у овим ситуацијама оправдано Министарству привреде достављати захтеве који се односе на издавање дозвола за кретање у периоду од 17 часова до 05 сати ујутру? Уколико се и добију дозволе за несметано кретање и поступци јавних набавки се регуларно наставе, да ли су понуђачи и наручиоци опремљени да заштите здравље запослених, да ли имају довољно маски, рукавица и дезинфекционих средстава?  На који начин ће бити прибављени одређени докази када су многе институције обуставиле рад у овим околностима?

Очекујемо да ће надлежни ускоро објавити одговоре и на ова питања по узору на колеге из Босне и Херцеговине. Мишљења Агенције за јавне набавке Босне и Херцеговине прочитајте на сајту Агенције, ЛИНК.

Мишљења смо да би у циљу смањења трошкова поступка требало зауставити покренуте поступке јавних набавки, с тим да се наставе по укидању ванредног стања објавом обавештења, на порталу јавних набавки о новом року за подношење и отварање понуда. Све поступке јавних набавки чије спровођење није хитно, не угрожава болеснике и не нарушава функционисање наручилаца који и овој ситуацији морају извршавати своје дужности, сходно члану 109. ставу 2. Закона о јавним набавкама, требало би обуставити.

У околностима ванредног стања наручиоци који морају набављати одређена добра, радове и услуге,  требало би да имају у виду могућност  спровођења поступака сходно члану 131е Закона о јавним набавкама којим су дефинисане набавке ради отклањања последица непогода и несрећа.

Надамо се да ћемо ускоро савладати насталу ситуацију изазвану вирусом Covid 19 и да ово стање неће отворити врата злоупотребама.