Пратите нас:

Поднет је захтев за промену процедуре Вишем суду у Београду-посебно одељење

Законом о јавним набавкама прописано је да понуђачи доказују испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке достављањем извода/уверења из казнене евиденције са аспекта надлежности за правно лице у законског заступника "2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;".

На сајту Вишег суда постојало је званично обавештење о начину како понуђачи могу доћи до потврде Вишег суда, које је предвиђало обавезу личног преузимања уверења. Многи понуђачи обратили су се Удружењу да лично преузимање Уверења изискује додатне трошкове за припрему понуде, који су ионако већ преобини. Удружење се обратило Вишем суду са Захтевом за промену процедуре за издавање уверења, да Виши суд омогући да се Уверења могу слати и поштом са плаћањем поштарине по узећу, што је и у складу са Законом о јавим набавкама члан 9.

Виши суд одговорио је на наш Захтев, да се ради о погрешној инетрпретацији обавештења које је објављено на сајту и да ће наведено обавештење бити уподобљено да пружи потпуну, јасну и прецизну информацију о поступку издавања података из казнене евиденције,  а како убудуће не би долазило до било каквих недоумица.