Пратите нас:

ОБАВЕШТЕЊЕ РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ

Након што се Удружење „Понуђачи Србије" обратило Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки Молбом за хитно званично објављивање правила поступања у поступцима заштите права за време ванредног стања, Републичка комисија објавила је Обавештење о раду републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки за време ванредног стања проглашеног због епидемије заразне болести COVID-19. Сходно обавештењу, током трајања ванредног стања непосредно достављање поднесака није дозвољено. Подношење писмена која су упућена Републичкој комисији преко писарнице Управе за заједничке послове републичких органа, на адреси Немањина 22-26, Београд, може се обављати коришћењем поштанских услуга. Наручиоци ће сву документацију Републичкој комисији достављати у  копијама, а оригинална документација из поступка јавне набавке достављаће се искључиво на основу посебног захтева Републичке комисије, уколико је исто неопходно за поступање.

Како пријавити корупцију ?

    Учесници у поступцима јавних набавка се у пракси често сусрећу са ситуацијама које би се могле назвати коруптивним или дођу до информација и докумената који потврђују коруптивне радње, а да нису сигурни како у је тој ситуацији потребно......

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ЈАВНО – ПРИВАТНОГ ДИЈАЛОГА

   Удружење „Понуђачи Србије" је изабрано као партнерска организација на Пројекту јавно – приватног дијалога који спроводи NALED са Републичким секретаријатом за јавне политике, а финансира USAID. Реализација поменутог пројекта је отпочела 28.......

УПОТРЕБА ПЕЧАТА ВИШЕ НИЈЕ ОБАВЕЗНА

   Обавештавамо Вас да је Управа за јавне набавке на свом сајту објавила  Правилник о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова.Истим је извршена допуна......

СТУДИЈСКО ПУТОВАЊЕ У САД – ЈАВНО ПРИВАТНИ ДИЈАЛОГ

   Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки  изабрано је као партнерска организација на Пројекту јавно – приватног дијалога који спроводи NALED ( Национална алијанса за локални економски развој) са Републичким секретаријатом......

ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕМ РАДА ПОРТАЛА УПРАВЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

   Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки обратило се Управи за јавне набавке, у циљу унапређења рада Портала јавних набавки.Како је најављена израда новог Портала јавних набавки, у циљу унапређења транспарентности,......

УКИНУТА ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНА ПРЕДНОСТ У ОДНОСУ НА ДРЖАВЕ ЧЛАНИЦЕ ЕУ

    Управа за јавне набавке је на свом сајту објавила обавештење о укидању преференцијалне предности за домаћа предузећа у односу на државе чланице ЕУ, сходно Споразуму о стабилизацији и придруживању између европских заједница и њихових држава......