Пратите нас:

УПОТРЕБА ПЕЧАТА ВИШЕ НИЈЕ ОБАВЕЗНА

   Обавештавамо Вас да је Управа за јавне набавке на свом сајту објавила  Правилник о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова.

Истим је извршена допуна члана 9. Правилника који се односи на упутство понуђачима како да сачине понуду у поступцима јавних набавки,  у смислу да наведено упутство садржи и обавештење да приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.

Употреба печата више неће бити потребна код пријема поште, издавања потврда, попуњавања образаца, подношења захтева, а самим тим и приликом учествовања у поступцима јавних набавки и подношења понуда.

Допуна Правилника учињена је због усклађивања са Законом о привредним друштвима. Ступањем на снагу Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) укинута је обавеза коришћења печата за привредне субјекте.

Детаљније о овоме можете прочитати на ЛИНКУ.